Kalendar događaja 2019.

*Određeni datumi se mogu promeniti zbog usklađivanja sa međunarodnim takmičenjima, zauzetosti sportskih hala i sl.